+380505627054
Польский словарь студента

Кто есть кто в вузе
Rektor – sprawuje władzę nad uczelnią, kieruje z pomocą prorektorów działalnością naukową, dydaktyczną, organizacyjną, kulturalną, sportową i gospodarczą uczelni. Jest przewodniczącym senatu akademickiego. Wyboru rektora dokonuje się co cztery lata.
Jego (Jej) Magnificencja – oficjalny zwrot stosowany do rektora uczelni.

Wydział – podstawowa jednostka organizacji uczelni. Komórką wydziału do bezpośredniego starcia ze studentami jest dziekanat.

Dziekan – sprawuje władzę nad wydziałem uczelni, kieruje z pomocą prodziekanów sprawami uczelni w ramach wydziału. Jest przewodniczącym rady wydziału. Wybierany co trzy lata.

Prodziekan ds. Studenckich – zastępca dziekana wydziału uczelni wyższej w sprawach, która nie są związane z kształceniem bezpośrednio. Ponieważ każda uczelnia akademicka ma autonomię, zakres obowiązków poszczególnych profesorów zajmujących to stanowisko, może się trochę różnić. Powinien obejmować:
•    odpowiedzialność dyscyplinarną żaków (poważniejsze incydenty trafiają wyżej)
•    współpraca z organizacjami studenckimi
•    współpraca z samorządem studentów
•    nadzór nad konkursami i imprezami organizowanymi przez żaków
•    przyznawanie miejsc w akademiku, pomocy finansowej, zwolnienia z opłat lub ulgi.

Prodziekan ds. Nauczania (Nauki, Dydaktycznych) – zastępca dziekana wydziału uczelni wyższej, na którym prócz edukacji, prowadzona jest działalność naukowo-badawcza. Ponieważ każda uczelnia akademicka ma autonomię, zakres obowiązków poszczególnym profesorów na tym stanowisku może się nieco różnić. Powinien obejmować m.in.:
•    przyznanie urlopu dziekańskiego
•    powtarzanie roku
•    uruchomienie/anulowanie kursów z planu studiów
•    przyznanie indywidualnej organizacji studiów
•    udzielenie pozwoleń o przedłużenie sesji

Dziekanat – to miejsce, w którym załatwia się niezbędne formalności, takie jak: odbieranie oraz składanie indeksu i karty egzaminacyjnej; podbijanie legitymacji czy składanie prośby o przedłużenie sesji.

Pani z dziekanatu („babka z dziekanatu” :) ) – czasem warto silić się wobec niej na życzliwość. Jest to bowiem wbrew pozorom ważna postać. Wszelkie drobne sprawy administracyjne związane ze studiami załatwiasz w dziekanacie.

O szczebel niżej wydziałów znajdują się instytuty. Instytut dzieli się na zakłady naukowe, które zajmują się głownie dydaktyką i prowadzeniem badań naukowych. Niższą formą organizacyjną na uczelni jest katedra. Jest niezależną komórką dydaktyczną.

Dział studencki/młodzieżowy – struktura organizacyjna uczelni która zajmuje się sprawami dotyczącymi bezpośrednio studentów.

Organizacje studenckie

    Samorządy Studenckie
    Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)
    Erasmus Student Network (ESN)
    Akademicki Związek Sportowy (AZS)
    AIESEC – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych
    The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE)
    Akademickie Kluby Turystyczne
    Koła naukowe

Samorząd studencki – to ogół wszystkich studentów, reprezentowanych przez zarząd. Gdy masz jakieś pytania czy kłopoty tam przede wszystkim powinieneś szukać pomocy. Wbrew powszechnemu mniemaniu samorząd studencki ma bardzo szerokie uprawnienia.

Студенческие дела
Indeks – najważniejszy dokument dla studenta. W indeksie przez c
ały okres studiów zbieracie oceny oraz podpisy wykładowców potwierdzające zaliczenie przez Was danego przedmiotu. Indeks jest zdawany do dziekanatu dwa razy w czasie roku akademickiego. Posiada swój numer – często nazywany przez wykładowców „godłem”, „numerem woluminu” lub „numerem albumu”. Numer indeksu jest zgodny z numerem legitymacji studenckiej.

Karta zaliczeniowa/egzaminacyjna/osiągnięć studenta – drukuje się przed sesją i jest obowiązkowym dodatkiem do indeksu. Karta jest zdawana do dziekanatu razem z indeksem i zostaje w dziekanacie jako potwierdzenie zaliczenia kursów z danego semestru. Karta podaje się  prowadzącemu po wpis razem z indeksem.

Legitymacja studencka – to dokument potwierdzający, iż jesteś studentem wyższej uczelni. Legitymując się nią możesz liczyć na zniżki. Pamiętaj o przedłużeniu jej ważności.

Regulamin studiów (musisz go przeczytać!) – zbiór przepisów normujących zasady postępowania uczelni, zawierający m.in. prawa i obowiązki studentów studiów wyższych.

Ćwiczenia – podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach wyższych. Ich celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Kończą się one wpisem do indeksu, a to jakie warunki muszą być spełnione, by go uzyskać zależy wyłącznie od prowadzącego.

Wykład – rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby słuchaczy (najczęściej dla całego roku) w formie monologu wykładowcy. Odmianą wykładu (najczęściej spotykaną na ostatnich latach studiów) jest wykład monograficzny, poświęcony wąskiemu zakresowi wiedzy, bądź jakiemuś zagadnieniu.

Lektorat – to obowiązkowe zajęcia z języków obcych.

Seminarium – zajęcia dydaktyczne odbywające się na ostatnich latach studiów  magisterskich, licencjackich lub inżynierskich. Seminaria mają przygotować studentów do napisania i obrony pracy magisterskiej bądź licencjackiej lub inżynierskiej.

Laboratorium (potocznie: laborki) – zajęcia praktyczne dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, najczęściej odbywają się w laboratoriach. Każde laboratorium potrzebuje zaliczenia od studenta.

Projekt (dla studentów kierunków technicznych) – forma zaliczeniowa, samodzielnie realizowane przez studenta zadanie, przygotowane przez prowadzącego na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

Kolokwium (kolos, koło, sprawdzian) – forma sprawdzenia wiedzy przyswojonej na danych wykładach i ćwiczeniach. W odróżnieniu od egzaminów odbywają się one kilka razy w semestrze i obejmują węższy zakres materiału. Zazwyczaj mają formę pisemną.

System punktowy, punkty kredytowe ECTS (European Credit Transfer System) – Europejski System Transferu Punktów, system w ramach programu Erasmus, który ułatwia wymianę międzynarodową i wzajemne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą. Program ECTS ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce. Punkty ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Ilość pracy wymaganej od studenta w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom.

Sesja – czas pod koniec semestru przeznaczony na odbycie egzaminów. Zajęcia w tym okresie się nie odbywają.

Sesja poprawkowa – okres po sesji egzaminacyjnej, w czasie której podchodzi się po raz drugi do egzaminów niezaliczonych w sesji egzaminacyjnej.

Zaliczenie – wpis do indeksu stanowiący potwierdzenie uczestnictwa i pozytywnego zdania wszystkich kolokwiów w danym semestrze. Posiadanie wszystkich zaliczeń, a co za tym idzie wpisów w indeksie stanowi warunek dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

Egzamin – może być pisemny lub ustny. Warunkiem do jego przystąpienia jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia. Pamiętaj, że przypadku niezaliczenia – jest jeszcze drugi termin.

Egzamin poprawkowy – dodatkowa szansa zdania egzaminu, gdy na sesji właściwej podwinie się noga.

Egzamin „zerowy” (zerówka) – egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż ten w sesji, ustala go wykładowca. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala nam odciążyć się w czasie sesji i czasami zwiększa ilość możliwych podejść do egzaminu.

Komis (egzamin komisyjny) – to tzw. „trzecia próba” zdawania egzaminu. Odbywa się ona przy trzyosobowej komisji w składzie: przewodniczącego komisji (dziekana lub prodziekana), egzaminatora (z którym już wcześniej dwukrotnie miałeś przyjemność), innego specjalisty z tej dziedziny nauki, którą zdajesz. Egzamin ten jest odpłatny.

Powtarzanie roku/przedmiotu (potocznie: awans, warunek) – to możliwość odpłatnego kontynuowania studiów po oblanym dwukrotnie egzaminie. Pamiętaj, że daje ci ono kolejne dwa terminy.

Skreślenie z listy studentów – Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku: niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów, niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku: stwierdzenia braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. Od decyzji Dziekana przysługuje Wam odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Не только учеба
Akademik (Dom akademicki, Dom Studencki, DS) – jak sama nazwa wskazuje miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych. Tam w gruncie rzeczy toczy się prawdziwe życie studenckie. Można tu kupić materiały potrzebne do nauki, zdobyć nieformalne informacje o prowadzących zajęcia, nauczyć się gotować, poznać świetnych ludzi i przede wszystkim dobrze się bawić.

Kierownik(-iczka) akademika – to szef(owa) akademika. Jeśli planujesz zamieszkanie w domu studenckim na pewno będziesz miał z nim (nią) przyjemność przy zakwaterowaniu czy wykwaterowaniu. Polecamy utrzymywanie z nim (nią) dobrych stosunków. Od ich decyzji (po konsultacji z rektorem) zależeć może wydalenie z domu akademickiego za złe sprawowanie, czy opóźnienia we wnoszeniu opłat.

Portier(ka) – kolejna ważna postać dla mieszkańców akademika. Zalecam utrzymywać z nim(nią) poprawne stosunki, bo to z nią spotykamy się na co dzień i to ona może nam zaszkodzić meldując o naszych wybrykach.

Stancja – to alternatywa akademika dla studentów studiujących poza miejscem stałego zamieszkania. Często dzieli się mieszkanie z rodziną, która wynajmuje ci pokój.

Inauguracja roku akademickiego – to uroczystość rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego odbywająca się corocznie pierwszego października. Odśpiewany tam zostaje hymn „Gaudeamus igitur.”

Immatrykulacja – to ceremonia przyjęcia w poczet studentów szkoły wyższej. Odbywa się z reguły bardzo uroczyście, jest połączona z inauguracją roku akademickiego. Rektor wręcza indeksy studentom reprezentującym poszczególne wydziały. Składają oni też ślubowanie. Pozostałym studentom wręczają indeksy i odbierają ich ślubowanie dziekani na wydziałach.

Otrzęsiny – przyjęcie studentów pierwszego roku do grona studenckiego uczelni. Jest to zabawa, którą urządzają studenci starszych lat, połączona z żartobliwymi konkursami.

Dni rektorskie – to dni wolne od zajęć, na które zgodę wyraża rektor. Jego decyzja obejmuje całą uczelnię. Ten miły zwyczaj praktykuje się zazwyczaj w okresie przed i po świętach.

Godziny dziekańskie – to czas wolny od zajęć, nadany decyzją dziekana, dla całego wydziału.

Juwenalia – dni kultury studenckiej, święto studenckie odbywające się w maju. To ostatnie chwile zabawy przed czekającą cię sesją letnią.
+380505627054

НАПИШИ.

ПОЛУЧИ
ИНФОРМАЦИЮ.
© 2012-2020  www.Eurostudy.biz    Тел.+38 050 562 70 54   +38 096 500  90 40